Daftar Bab Tajwid | Quran-Terjemah | Blog | Android Apps | Privacy Policy

Hamzah Wasal

Hamzah Wasal di awal kata adalah huruf tambahan yang hanya dibaca ketika hamzah tersebut berada di permulaan bacaan dan digugurkan bacaannya/ tidak dibacajika disambung dengan kata sebelumnya.

Hamzah wasal terkadang harus dibaca kasrah, dhomah ataupun fathah tergantung pada sebab - sebab berikut ini: